Spring naar inhoud

Welkom

RIDDERLIJK....

Het bestuur van de Vereniging Vrijzinnig Hervormden Nieuw-Amsterdam/Veenoord en omstreken doet hiermede de plechtige en plichtige mededeling, dat  haar voorzitter de heer K. G. Bakker,  is benoemd tot

Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Allen die zich verbonden weten met de Vrijzinnige Kerk van Nieuw-Amsterdam/Veenoord en omstreken zijn trots op deze  benoeming  en brengen hun felicitaties over aan de heer Bakker en familie.

Naar aanleiding van deze eervolle verlening, bij koninklijk besluit,  van het Lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau, werd in de jaarvergadering van de Vereniging lof uitgesproken ten faveure van haar

gedecoreerde voorzitter.

Klaas Bakker, echtgenoot, vader, grootvader, familieman bij uitstek, toneelspeler, directeur van een muziekschool, directeur van een basisschool, voorzitter van het kerkbestuur , organist van de kerk, geluidstechnicus, dichter op afroep, columnist, illustrator, efficiënt beheerder..............

en nu ook nog Lid van de Ridderorde van Oranje Nassau!

Wat moeten we met deze man, dragen boven het uitzinnige publiek, zoals je soms ziet bij (pop) festivals, jonassen?

We zullen ons beperken tot zijn rol hier in ons kerkje.

Klaas is organist, al 48 jaar!!, hij was twaalf jaar jong en zat al achter het orgel hier!!

Klaas is een man van traditie. Ook in de laatste uitgave van "Ons Eigen Geluid" komt op bladzijde twee in het door Klaas geschreven stuk het woord " traditie" voor.

Klaas is ook "Meester", Music Master, maar ook schoolmeester.

In het vroegere Drenthe werd de meester, voordat hij werd aangesteld door de predikant, geexamineerd, want behalve dat hij er mee belast was de jeugd de eerste aarzelende stappen te laten zetten op het kronkelige pad naar wijsheid, was het ook de taak van de meester  de kerkelijke gemeente VOOR te zingen, de Schrift te leren en bij gelegenheid de dominee te vervangen.

U hebt het goed gehoord, VOORzanger, dat was traditie en meester Klaas is nu VOORspeler, in de Vrijzinnie Kerk van Nieuw-Amsterdam/Veenoord en omstreken en hij staat daarmee in een lange traditie.

En ja hoor, hij is ook VOORzitter, al zoveel jaren.

En nog een traditie, Drente heeft een rijke traditie van toneelspelen, in 1869 werd in

Nieuw-Amsterdam opgericht de rederijkerskamer "De Volharding".

Toneelspelen bij het "Oal Volk", toneelspelen in ons kerkje.

Nu behoort hij bij de traditie van de ridderstand.

Moge Gode hem welgevallig zijn in de tijd.

-----------------------------------------------------------------------------

Pastorale fiets

"Een pastorale fiets!"


Deze website bevindt zich in een pril stadium. Het ligt in de bedoeling dat de website langzaam maar zeker wordt uitgebouwd.

Wij beginnen met de vermelding van de komende diensten en activiteiten. Daarom "Mooi daj d'r bint".

Op het eerste gezicht is er misschien op de website niet zoveel te beleven, maar dat is maar schijn. In alle komende diensten is er een bijzonder gebeuren of optreden.

Wij noemen ons bewust een Vrijzinnig Hervormde gemeente, die wil staan in de traditie van Vrijzinnig Hervormde gemeentes, die op het Drentse land in rijke mate aanwezig waren.

Deze kleine gemeente is al meer dan 125 jaar onderweg. Hier slechts enkele kenmerken van onze gemeente:

  • Wij willen ons geborgen weten door de God van de Bijbel, die het goed zal doen komen.
  • Wij geven elkaar ruimte
  • Wij willen ons onderling in de gemeente geborgen weten en elkaars mening respecteren
  • Wij willen op een gemoedelijke manier met elkaar omgaan

Wij prijzen ons gelukkig met onze eigen predikant Drs. R. Stoel, die meestal voorgaat in onze 14-daagse dienst.
De komende diensten kenmerken zich doordat verschillende koren optreden. Ook wordt na afloop van de dienst soms gegeten en gedronken.

Graag begroeten wij u in onze diensten, momenten, die de dagelijksheid overstijgen en zowel bij het verlaten van deze website als bij het verlaten van ons kerkje zeggen wij tot u:

"Mooi daj d'r bint, kom ies weer!"